Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕГИОНА
История Култура и спорт Транспорт и съобщения
Икономика Туризъм Статистика
ДАННИ ЗА ОБЩИНАТА

Име на общината: Община Перник

Основни разходи и параметри Период на отчитане Данни
Местни данъци, лева 2003 1 949 337 лв.
Местни такси, лева 2003 4 591 298 лв.
Средно месечна работна заплата по сектори 2003 307,00 лв.
  •  Селско, ловно, горско и рибно стопанство 2003 217,00 лв.
  •  Добивна промишленост 2003 441,00 лв.
  •  Преработваща промишленост 2003 263,00 лв.
  •  Снабдяване с електроенергия, газ и вода 2003 542,00 лв.
  •  Строителство 2003 242,00 лв.
  •  Търговия и ремонт 2003 227,00 лв.
  •  Хотели и ресторанти 2003 181,00 лв.
  •  Транспорт и съобщения 2003 379,00 лв.
  •  Финансово посредничество 2003 706,00 лв.
  •  Операции с имущество и бизнес услуги 2003 277,00 лв.
  •  Държавно управление; задължително обществено осигуряване 2003 543,00 лв.
Брой лица в трудоспособна възраст 2002 63 609 души
Свободна работна ръка по сектори 2004  
  •  Селско, ловно, горско и рибно стопанство 2004 88
  •  Добивна промишленост 2004 504
  •  Преработваща промишленост 2004 2 630
  •  Снабдяване с електроенергия, газ и вода 2004 97
  •  Строителство 2004 562
  •  Търговия и ремонт 2004 1 090
  •  Хотели и ресторанти 2004 182
  •  Транспорт и съобщения 2004 319
  •  Финансово посредничество 2004 124
  •  Операции с имущество и бизнес услуги 2004 193
  •  Държавно управление; задължително обществено осигуряване 2004 846
Офис-наеми, лева на кв. м. / месец 2003 1,60-4,00
Продажна цена за офиси, лева на кв. м. 2003 250,00
Продажна цена за жилища, лева на кв. м. 2003 100,00-400,00
Цена на земята    
на селскостопанска земя, лева за декар 2003 40.00 – 630.00
на земя за промишлени нужди, лева за кв. м. 2003 15,00
Свободни терени (селскостопанска земя или земя за промишлени цели) - да
Цена на водата за промишлени нужди, лева на куб.м. 2004 0.75 лв.
Цена на водата за домакинствата, лева на куб.м. 2004 0,65 лв.
Наличие на Интернет 2004 да
Наличие на газ за промишлени нужди 2004 да
 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov