Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕГИОНА
История Култура и спорт Транспорт и съобщения
Икономика Туризъм Статистика
ИКОНОМИКА

През последните години в икономиката на Перник тече процес на преструктуриране. Рязко намалява относителният дял на производствата в досегашните традиционни промишлени отрасли – черна металургия, въгледобив, машиностроене, производство на електро- и топлоенергия и капиталното строителство. Започва да нараства делът на търговията, услугите и леката промишленост.

Основните характеристики на Пернишката икономика са две. Първо тя е силно чувствителна към основните макроикономически тенденции, състоянието на банковата система и капиталовите пазари, динамиката на външното и вътрешното търсене и преките чуждестранни инвестиции. Второ икономиката в Перник е зависима от субсидиите на централния бюджет и средствата, достъпни по линията на предприсъединителните програми на Европейския съюз, както и други международни източници на финансиране.

Към началото на 2004г. по-големите действащи предприятия на територията на Перник са “Мини Перник” ЕАД, “Топлофикация – Перник”ЕАД, “Електроразпределение”ЕАД, “Стомана Индъстри”АД и др. Добре се развиват предприятията в областта на хранително-вкусовата промишленост и в частност – месопреработването. На територията на региона функционират и дървопреработвателни работилници и цехове, подготвя се производство на посевен и посадъчен материал от местни и чуждоземни горско-дървесни видове съобразно климатичните особености на региона.

От селското стопанство приоритетно е развито животновъдството. Обработваемата земя, при средно за страната 5,9 дка на човек, за община Перник е едва 1,3 дка.

Горският фонд обхваща 126,6 кв. км, от които 94 кв. км са заети от иглолистни, а 32,6 кв.км от широколистни гори. От дивеча най-често се срещат зайци, диви свине, яребици и фазани.

Приоритет в селското стопанство на Областта е животновъдството. По данни от НСИ на територията на Пернишки регион има следните бройки селскостопански животни:

Тежка промишленост: Град Перник е един от главните промишлени центрове в страната, специализиран в тежката промишленост. Почти всички отрасли на материалното производство са развити в регионалната икономическа система. Водеща роля има черната металургия - около 45,5 % от общото производство, електроенергията и топлопроизводството имат съответно 15,1 % и 12,8 %. В Перник се добиват каменни въглища, произвежда се висококачествена стомана, прокат и изделия от него, стоманени профили и строително желязо, машини за добив и обработка на скално-облицовъчни материали, съоръжения за бензиностанции и оборудване на асфалтови бази, кариери, вародобив и добив на чакъл.

Лека промишленост: Леката промишленост в региона е представена от производство на текстилни изделия. Застъпена е конфекционната промишленост с производство на конфекция и различни видове трикотаж. Тук е единственият на Балканите завод за производство на пектин, като успоредно с него се получават и плодови концентрати, пастьоризирани сокове и нектари. От края на 90-те години заводът не работи.

В последните години се развива хранително-вкусовата промишленост. Положителен пример в тази насока са фирмите “Сами – М” и “Прим”, които се занимават с месопреработка, както и фирмите “Мелбон” (производство на шоколадови изделия) и “Прокафин” (печене и пакетиране на кафе).

Услуги и търговия: През годините на преход към пазарна икономика голяма част от хората, които създадоха фирми, се насочиха към сектори, които не изискват значителни инвестиции за започване и развитие на самостоятелен бизнес. До голяма степен тази тенденция към ориентиране на масовия български предприемач към най-бързо ликвидните отрасли от сферата на услугите се запазва и до днес отчасти обусловена от липсата на собствени средства и затруднения достъп до кредити, силната конкуренция на местния и особено на външния пазар, както и от свитото потребление в региона и в цялата страна. И в Пернишки регион се запазва тенденцията от предходните години най-големият брой фирми да е в отрасъла Търговия и ремонт на автомобили и битова техника, като в последните години се развиват и услугите, влизащи в дейността на неправителствени организации.

Микро и малки предприятия: Най-значителен, почти 100 % е делът на микро и малките фирми в отрасъл Търговия и ремонт, както и в отрасъла Други услуги и дейност на неправителствени организации.

Гъстота на фирмите по области:

 • Общо за страната 68,75 на 1000 души трудоспособно население
 • За Перник 52,8 %

Перник е от регионите с най-малка гъстота на фирмите, тъй като е област с голяма безработица. Вероятни причини за това са недобре развитата инфраструктура, намаляването на икономически активното население, липсата на възможности за преквалификация на работниците след закриване на предприятията и пр.

Побратимени с Перник градове:

 1. Овар – Португалия
 2. Пхенсон – Китай
 3. Бака Ал Гарбия – Израел
 4. Нилюфер – Турция
 5. Рожайе – Сърбия и Черна гора
 6. Люблин - Полша
 7. Орша – Беларус
 8. Луганск – Украйна
 9. Електростал – Русия
 10. Балашиха - Русия

 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov