Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
ПРОЕКТИ
Текущи проекти Изпълнени проекти
 1. BG 9915 – 01 – 031. “Проект за създаване на заетост чрез усвояване на неизползваема общинска сграда и насърчаване на предприемачеството”
  Цел на проекта: реконструкция на неизползваема общинска сграда и създаване бизнес инкубатор; подпомагане на стартиращи фирми да укрепнат и да достигнат етап, в който да бъдат способни да оцелеят сами на пазара, като им се предоставят помещения под наем на преференциални цени и оказване на консултантски и информационни услуги;
  Местоположение: Община Перник.
  Продължителност на проекта: 10 месеца.
  Резултати: Създаден е бизнес инкубатор за 9 нови фирми; разкрити 29 временни и 30 постоянни работни места; 24 души обучени в предприемачески умения;
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Водеща организация. Партньори в изпълнението на проекта са Община Перник, Университета за национално и световно стопанство - София и “Димел” ООД.
  Разходи по проекта: Общ бюджет на проекта: 197 000 Евро.
  Донори по проекта: Програма ФАР – “Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост” (SMAEP). Размер на гранта - 167 843,75 Евро.
 2. “Благоустрояване и озеленяване на междублоково пространство, кв. “Дараците”, кв.267-ЦГЧ, гр. Перник”
  Цел на проекта: Подобряване на жизнената среда, изграждане на елемент от зелената система на града; подобряване на комуникацията “неправителствени организации – местна власт – граждани – бизнес”; създаване на активна гражданска позиция и трайна нагласа за изграждане и опазване на околната среда;
  Местоположение: Община Перник.
  Продължителност на проекта: 4 месеца.
  Резултати: Благоустроено междублоково пространство, изградена детска площадка, поставени пейки и кошове за отпадъци, създадени зелени площи, засадени декоративни дървета и храсти.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Водеща организация
  Разходи по проекта: Общ бюджет: 39 876,32 лева.
  Донори по проекта: Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) предостави грант в размер на 18 000 лева. Останалите средства бяха осигурени от Община Перник и фирма “Рутан” ООД.
 3. “Жените в бизнеса”
  Цел на проекта: Стимулиране на предприемачеството сред безработни жени чрез обучение и разработване на бизнес проекти.
  Местоположение: Община Перник.
  Продължителност на проекта: 8 месеца.
  Резултати: Обучени в основни управленски умения безработни жени; разработени бизнес проекти;
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Партньор
  Донори по проекта: Програма ФАР – “Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост” (SMAEP)
 4. “Професионално обучение и насърчаване на предприемачеството в Пернишки регион”
  Цел на проекта: Създаване на нови и перспективни умения чрез преквалификация на 70 безработни в областта на сухо строителство, настилки и облицовки, ВиК инсталации, икономика и Auto CAD.
  Резултати: В резултат от съдействието на РБЦ – Перник пред работодатели 95 % от преквалифицираните бенефициенти намериха трайна реализация на трудовия пазар.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Партньор. Проектът се изпълнява съвместно с Българо - германските центрове за професионално обучение в Плевен, Стара Загора и Пазарджик.
  Донори по проекта: Програма ФАР. Размер на гранта - 1 000 евро.
 5. “Устойчива среда за развитие на малките и средни предприятия в Пернишки регион чрез активно включване на безработни в обучение и успешни предприемачески практики”
  Цел на проекта: Цел на проекта: придобиване на предприемачески умения, по – добро представяне на трудовия пазар, упражняване на свободни професии и реализиране на бизнес проекти посредством специализирано обучение.
  Местоположение: Община Перник.
  Продължителност на проекта: 8 месеца.
  Резултати: Обучени 60 предприемачи и 15 консултанти.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Партньор. Проектът беше изпълнен съвместно с “Хирон Мениджмънт консултинг” ООД, Фондация “Наука” и Асоциация “Граждански диалог”.
  Разходи по проекта: Общ бюджет: 68 966 Евро
  Донори по проекта: Програма ФАР – “Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост” (SMAEP). Размер на гранта - 59 533 евро.
 6. “Разширяване възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България”
  Цел на проекта: Цел на проекта: повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез достъп до консултантски услуги и обучение, съответстващи на нуждите на конкретната фирма.
  Местоположение: проектът обхващаше цялата територия на Република България и в частност община Перник.
  Резултати: Осъществени консултации на МСП; проведени семинари и обучения; В рамките на проекта беше доставено необходимото офис оборудване за реализиране на бизнес услуги (компютри, факс, копирна машина).
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Бенефициент по проекта, осъществяван от Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) и Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центровете (БАРДА).
 7. “Противодействие на корупцията в местната власт – антикорупционни практики в общините на територията на област Перник”
  Цел на проекта: Цел на проекта: подобряване на обществената и административната среда за взаимодействие между администрацията, гражданското общество и бизнеса на местно и регионално ниво.
  Местоположение: Община Перник.
  Продължителност на проекта: 8 месеца.
  Резултати: Аналитичен доклад с резултатите от проекта, включващ предложения за антикорупционни мерки в областта; обучени 60 представители на целевите групи; подготвен и разпространен сборник от учебни материали; създаден обществен антикорупционен съвет.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Партнъор; проектът е реализиран съвместно с Фондацията за развитие на предприемачеството – София.
  Разходи по проекта: Общ бюджет: 14 710 лв.
  Донори по проекта: “Коалиция 2000”, размер на приноса: 12 690 лв.
 8. “Европейски измерения на МСП – регионален аспект”
  Цел на проекта: Запознаване на местните МСП с нови форми на индустриална организация в ЕС (клъстери, индустриални зони, високотехнологични паркове и др.); информиране на местните МСП за някои аспекти и последствия от присъединяването на България към ЕС; насърчаване на местните МСП и техните асоциации да участват активно в икономическата и социалната кохезионна програма ФАР 2001; принос към повишаването на информационния и организационния капацитет на партниращите организации.
  Местоположение: Общини: Перник, Самоков.
  Продължителност на проекта: 4 месеца.
  Резултати: 60 представители на МСП информирани за европейската политика в областта на насърчаването на малкия бизнес; познаване на важността на информацията, свързана с европейската интеграция; персоналът на местните партньори получи информационни материали; публикации в местните медии, предавания по местната кабелна телевизия и радио; засилване на връзките между местните предприемачи и структурите, които ги подкрепят (бизнес центровете).
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Партньор. Проектът се реализира съвместно с Фондация за развитие на предприемачеството - София.
  Разходи по проекта: Общ бюджет: 3 760 евро.
  Донори по проекта: Делегация на Европейската комисия в България
 9. От 01.07.2003 РБЦ е част от мрежата от бизнес центрове и бизнес инкубатори на Проект JOBS (“Заетост чрез подкрепа на бизнеса”). Проект JOBS е съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Програмата за развитие на ООН. Инициативата подкрепя българските микро и малки предприятия при създаването на устойчива заетост.
 10. “Локален мониторинг на прозрачността и антикорупционните инициативи на общините”
  Цел на проекта: Цел на проекта: Извършване на ежемесечен локален мониторинг на активността на местните медии и местните власти по повод на антикорупционните инициативи.
  Местоположение: Общини: Перник, Самоков.
  Продължителност на проекта: 12 месеца.
  Резултати: Изготвени 12 броя месечни мониторингови матрици за прозрачността на действие на местните медии и местните власти за периода юли 2003г. – юни 2004г.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Партньор. Проектът се реализира съвместно с Център за изследване на демокрацията - София.
  Разходи по проекта: Общ бюджет: 2 500 лева
  Донори по проекта: Коалиция 2000
 11. По проект “Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на устойчива и взаимоподдържаща се среда от съвременни консултантски и предприемачески практики”, приключи обучението на предприемачи и консултанти, като за тях се проведе практикат на обучените за бизнес консултанти – 14 човека. Те разработиха проекти и бизнес планове, като в края на август 2005 г. ги защитиха пред комисия, за получаване на акредитация към РБЦ – Перник. По проекта бяха отворени и изнесените офиси в Общините Ковачевци -16.06.2004г. ; Земен – 29.07.2004 г., както и в кметство Изток на гр.Перник, които стартираха ефективно своята дейност.
  Продължителност на проекта: 12 месеца – до 30.09.2004 г.
  Резултати от проекта:
  • обучени 40 предприемачи в умения за стартиране на собствен бизнес-обучението на предприемачите по проекта беше с хорариум 270 учебни часа и приключи с два изпита и връчване на удостоверения за професионално обучение ;
  • обучени и акредитирани 14 консултанти на МСП към РБЦ-Перник . Обучението е с продължителност 300 учебни часа и приключва с презентация на изготвени бизнес-планове от обучените консултанти.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на Участие в проекта: РБЦ-Перник е водеща организация по проекта
  Партньор по проекта и обучител е: “ХИРОН Мениджмънт консултиг” ООД –София.
  Бюджет на проекта: 49 435 Евро.
  Донорите на проекта: Програма ФАР на ЕС.
 12. “Насърчаване на женското предприемачество в България”
  Цел на проекта: Обучение на 40 безработни жени от Пернишки регион в предприемачески умения, на 10 от които ще бъде отпуснато безвъзмездно финансиране в размер на по 1500 евро. Финансирането ще бъде получено след защита на бизнес план.
  Местоположение: област Перник
  Продължителност на проекта: 12 месеца
  Резултати от проекта: 40 обучени жени в предприемачески умения, 10 от които стартирали собствен бизнес.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Партньор. Проектът се реализира съвместно с Фондация за развитие на предприемачеството – София и Търговско-промишлена палата – Враца.
  Разходите по проекта: Общ бюджет: 34 000 Евро.
  Донори по проекта: Министерство на външните работи на Република Австрия.
  Към настоящият момент 40 безработни жени от Перник и региона преминаха двумесечен курс по “Бизнес предприемачество” и разработват свои бизнес проекти за стартиране на собствена дейност. В края на август те ще се явят на конкурс, на който пред комисия ще защитят проектите си и въз основа на това на 10 от тях ще бъдат отпуснати безвъзмездно средства от по 1500,00Евро под формата на малки грантове за стартиране на малък бизнес. Усвояването на финансирането ще бъде мониторирано от екипа по проекта, като се очаква десетте спечелили да имат реална дейност и след изтичане на една година от получаването на гранта.
 13. “Ограничаване на корупционните действия в сферата на здравеопазването и образованието на територията на община Перник, чрез активизиране и укрепване ролята на гражданското общество”, финансиран от ААМР, чрез Коалиция 2000.
  Цел на проекта: Предизвикване на обществена нетърпимост и създаване на стратегически партньорства с организации на местно ниво за противодействие на корупцията в сферата на здравеопазването и образованието на територията на община Перник.
  Местоположение: Община Перник.
  Продължителност на проекта: 12 месеца
  Резултати от проекта: Повишаване на правната и комуникационна култура, както на гражданите от Общината, така и на представителите на целевите групи; Създаване на атмосфера на нетърпимост у гражданите към всяка корупционна проява; Затвърждаване на визията на Обществения антикорупционен съвет – Перник и в частност на Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, както и на средствата за масова информация като инициатори на антикорупционни прояви на територията на Общината. Създадена мрежа от НПО и медии, партниращи си в противодействието на корупцията на местно ниво.
  Ролята на вашата организация (водещ партньор, партньор) и ниво на участие в проекта: Водещ партньор. Проектът се реализира съвместно с Фондация за развитие на предприемачеството - София.
  Разходите по проекта: Общ бюджет: 6 800 лева.
  Донорите на проекта: Американска агенция за международно развитие.
  По проекта се проведоха три кръгли маси на тема: Има ли корупция в секторите на здравеопазването, социалното подпомагане и образованието на територията на Община Перник, и как да се борим с нея” На срещите присъстваха представители на местни неправителствени организации, РИО към МОН, здравна каса, лекари, юристи, медии, социални институции и организации, занимаващи се със социални дейности. Дискутирани бяха резултатите от проведената анкета, прозрачността в действията на различните институции, както и възможностите за партньорство. Подписано беше и рамково споразумение за сътрудничество за противодействие на корупцията във визираните по-горе области.
  Сформираният през 2003 антикорупционен съвет (ОАС) към РБЦ – Перник по проект “Противодействие на корупцията в местната власт - антикорупционни практики на територията на общините от област Перник” финансиран от Коалиция 2000, играе ролята на колективен обществен защитник и се състои от представители на местни медии, общински съвет – Перник и представители на НПО от региона. След проведените срещи той беше разширен с още представители на различни институции и неправителствени организации. По проекта предстои обучение на представителите на ОАС по повод на това какви са нечините на действие при получаване на сигнал за корупция, как да бъдат разследвани и обявявани пред обществото.
 14. “Повишаване предприемаческата активност и адаптивността на безработните младежи от Пернишка област”
  Проектът има за цел да повиши пригодността за заетост, адаптивността и предприемаческата активност сред безработни младежи на възраст 24-24 г. от Перник и Пернишка област. Тази цел е съобразена с европейската философия на социалния прогрес и свързва развитието на човешкия ресурс с развитието на работната сила, нейното усъвършенстване и осигуряване на адаптивност, мобилност и конкурентноспособност на пазара на труда.
  Проектът ще обучи 45 младежи от Перник и Пернишка област в предприемачески и консултантски умения за подобряване на тяхната адаптивност и визия за бъдещето.
  Предвижда се целта да бъде постигната чрез създаване на стимулираща обучителна, организационна и промоцонална "среда", за развитието на предприемачески умения, упражняването на свободни професии и създаването на собствен бизнес, изразяващи се по-конкретно в следните специфични задачи :
    * Обучение в бизнеспланиране, финансов мениджмънт, маркетинг, управление на проекти, прилагане на информационните технологии при участие в Европейски програми и инициативи и др. консултантски и предприемачески умения;
    * Практически разработки в областта на бизнеспланирането, маркетинга, в създаване и управление на проекти с приложение на Европейски финансови инструменти и др.
    * Повишаване капацитета и ролята на Регионалния бизнес център в гр. Перник като регионална мрежа за подкрепа на предприемачеството в Област Перник
 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov