Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
ПРОЕКТ JOBS
Проектът JOBS ("Заетост чрез подкрепа на бизнеса") е дело на Министерството на труда и социалната политика и е подкрепен от Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Основната му цел е преодоляването на високата и нарастваща структурна безработица в България и повишаването на трудовата заетост в страната посредством създаване и развитие на бизнесцентрове, регистрирани като неправителствени организации (НПО), които ще предоставят консултантска и финансова помощ на възникващия частен сектор. Проектът е насочен към ускоряване на икономическото развитие на аграрните райони чрез създаване на благоприятна среда за ръст на заетостта посредством подпомагане на микро и малки предприятия. Той ще експериментира с новаторски бизнесидеи и ще подпомага създаването на стопански асоциации и сдружения на производители и земеделски стопани на местно ниво. Инициативата е продължение на успешен пилотен проект за подпомагане и насърчаване на бизнеса, реализиран от ПРООН.
СТРАТЕГИЯ НА ПРОЕКТА

Проектът цели да внедри цялостен подход за създаване на работни места и икономически просперитет на аграрните региони посредством механизми, доказали своя успех и ефективност в българските условия, в т.ч. изграждане на трайни връзки между НПО, обществения и частния сектор. Петгодишният опит на ПРООН в тази насока сочи, че активната работа на местно ниво е най-прекият път за силен тласък в развитието на местните общности. Изпитан инструмент в това отношение е изграждането на бизнесцентрове/бизнесинкубатори по места, учредени като НПО с широко представителство на цялата местна общественост (местното бюро по труда, банки, общината, частния сектор, НПО и др.). Бизнесцентровете са основен елемент за изграждането на функционираща бизнессреда и за разкриването на нови работни места.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Основните групи по проекта са изброени по степен на важност, както следва:

 1. Най-важната целева група са безработните. Те ще бъдат подпомогнати чрез разкритите работни места в новосъздадените предприятия, получили помощ от БЦ/ БИ.
 2. Микро и малките предприятия с амбиция за разрастване и създаване на допълнителни работни места ще получат консултантска помощ и достъп до финансиране.
 3. Селскостопански производители, които понастоящем се занимават с производство за собствено потребление, но проявяват интерес към започване на аграрен бизнес.
 4. Представителите на малцинствата ще получат повече възможности за работа и за устойчиви приходи.
 5. Властите и ключовите партньори на местно ниво в 24-те населени места по проекта ще получават консултантска помощ за прилагане на методологията за местно икономическо развитие, за да могат пълноценно да се възползват от новите инструменти, които са на разположение в техните общности.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА БИЗНЕСЦЕНТРОВЕТЕ
 • Изграждане на предприемаческа култура сред потенциалните бизнесмени относно отговорностите, рисковете и възможностите, свързани с управлението на собствен бизнес;
 • Предоставяне на широка подкрепа на местно ниво за потенциални и действащи предприемачи от микро, малкия и средния бизнес;
 • Въвеждане на нови технологии и методи на управление;
 • Предоставяне на широка гама информационни услуги;
 • Консултантски услуги от международни и национални консултанти по разработване на проекти и създаване на възможности за бизнес и бизнесконтакти на местно, национално и международно равнище;
 • Мобилизация на възможности и ресурси за по-лесен достъп до кредити; създаване на стимули за разкриване на работни места и обучение;
 • Активизиране на диалога на местно и национално ниво между държавния и частния сектор с цел насърчаване на частната инициатива и укрепване на доверието между държавните институции и частния сектор.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА БИЗНЕСИНКУБАТОРИТЕ
 • Предоставяне на помещения на преференциални цени на фирмите наемателки и гъвкава организация на площите за лесното им приспособяване към конкретните нужди на клиента;
 • Достъп до технически услуги - приемане на телефонни обаждания, текстообработка, секретарски услуги, копиране, подвързване, ползване на общи помещения и оборудване - зала за преговори, компютри, Интернет и др.;
 • Възможност за закупуване на оборудване на лизинг както за наематели на инкубатора, така и за външни клиенти;
 • Консултантска помощ и обучения, провеждани от екипа на инкубатора или по договаряне с мрежа от външни консултанти;
 • Съвети за работа в мрежа с вътрешни и външни партньори: бизнесинкубаторът поставя предприемачите във взаимно стимулираща среда за развитието на плодотворни контакти помежду им. Ръководството на инкубатора насърчава и насочва установяването на формални и неформални контакти между фирмите наемателки;
 • Услуги след завършване на инкубационния период: инкубаторът ще продължи да поддържа връзка с "инкубираните" фирми след приключване на инкубационния период за оказване на консултантска помощ и използването им като външен източник на професионален опит и бизнесконтакти.
ЛИЗИНГОВИ СХЕМИ - УСЛОВИЯ

Финансовият механизъм действащ към всеки Бизнес Център се изразява в предлагането на финансов лизинг за закупуване на производствено оборудване:

  Финансов лизинг
   JOBS Лизинг За действащ и стартиращ микро и малък бизнес
  • Максимален размер – 30 000 лева
  • Собствено участие – минимум 20%
  • Гъвкав гратисен период до 6 месеца ( за стартиращ бизнес -9 месеца)
   Стартирай с JOBS Лизинг Само за стартиращи предприемачи и регистрирани безработни
  • Максимален размер – 15 000 лева
  • Собствено участие – минимум 10%
  • Гъвкав гратисен период до 9 месеца
   JOBS Агробизнес За земеделски производители и предоставящи услуги със земеделска техника
  • Максимален размер – 30 000 лева (с опция до 35 000 лева)
  • Собствено участие – минимум 20%
  • Гъвкав гратисен период до 9 месеца
   Срок на лизинга до 48 месеца
   Лихва: основен лихвен процент БНБ плюс 10 пункта = годишно оскъпяване от 7,8% до 8,8% в зависимост от срока, гратисния период и ОЛП
 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov