Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
ПРОЕКТ: "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”"
 1. Програма “Активни услуги на пазара на труда “

  Проект „Бизнес инкубатор под наем – гр. Брезник”

  Възложен с договор № 808036080701

   

   

   

  „Бизнес инкубатор под наем – Брезник”

   

   

   

  Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник стартира нов проект за изграждане на Бизнес инкубатор – Брезник по програма „Активни услуги на пазара на труда” с финансовата подкрепа на Агенцията по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка за общини с безработица над средната за страната.

   

  Мисията на Бизнес инкубатора е стимулиране на местното икономическо развитие и създаване на дългосрочна заетост, посредством осигуряване на специални условия за подпомагане на стартиращите фирми и развиване на техните бизнес дейности.

   

  Основната му цел е да подкрепи микро и малки предприятия от общината, регистрирани през последните 24 месеца, както и земеделските производители чрез предоставяне на подходящи условия и високо качествени бизнес и административни услуги и по този начин да ги стимулира да се превърнат в конкурентоспособни фирми на регионалния пазар.

   

  Бизнес инкубаторът ще предлага пълен пакет от услуги: Подходящи помещения на преференциални цени; Административни и офис услуги; Информационно обслужване на своите наематели и клиенти; Консултации; Микрофинансиране – достъп до схема за финансов лизинг по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса – JOBS” за закупуване на машини и оборудване за малки и средни производствени предприятия, земеделски производители, занаятчии и безработни; Обучение чрез ЦПО към РБЦ - Перник лицензиран от НАПОО за провеждане на професионално обучение по 21 професии и 34 специалности; Подкрепа за трансгранично сътрудничество и други.

   

  Преки ползватели от проекта ще бъдат стартиращи и съществуващи фирми от Община Брезник, регистрирани в последните 24 месеца.

   

  Процедурата за подбора на предприятия ще включват подаване на заявления към РБЦ – Перник за участие, придружени от пакет от документи. Одобрението на кандидата се прави от комисия утвърдена със заповед на директора на Дирекция Бюро по труда в състава на, която влизат: Представител на Дирекция Бюро по труда, Ръководител на проекта и трудов посредник. В срок от пет дни от получаване на заявлението , комисията разглежда заявката, провежда индивидуални интервюта с ръководителите на предприятието и извършва класиране. Окончателният списък на одобрените кандидати ще се изнася на информационно табло в Дирекция бюро по труда гр. Брезник.

   

  Основните дейности по проекта са развити в пет направления и са свързани с ремонт и оборудване на етаж от общинска сграда за превръщането и в Бизнес инкубатор за настаняване на микро и малки фирми от сферата на услугите и общ обслужващ офис, модерно обзаведен.

   

  Ще бъдат организирани и проведени пет обучителни семинара за фирмите-бенефициенти от общината по актуални за бизнеса теми, като: норми на ЗБУТ, бизнес планиране, маркетинг, разработване и управление на проекти, финансирани от оперативните програми на ЕС, счетоводно и данъчно законодателство и др.

   

  След завършване на строително-ремонтните дейности ще бъде извършена селекция от утвърдената комисия за настаняване на 4 фирми наемателки.

   

  В рамките на проекта настанените фирми ще ползват безплатно помещенията и комуналните услуги, а след края на проекта фирмите ще заплащат преференциални наемни цени съгласно правилата за дейността на Бизнес инкубатора.

   

  За бъдещото обслужване на Бизнес инкубатора ще бъде открито едно работно място за местен жител на гр. Брезник, който да администрира работата и да координира връзките с РБЦ – Перник.

   

  Този материал се разпространява с финансовата подкрепа на Агенцията по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.

  Отговорност за съдържанието му носи единствено Регионален бизнес център за подпомагане на МСП- Перник и по никакъв начин не може да се счита, че той изразява възгледите на Европейския съюз

   

 2.  

   

  Проект BG2004/016-711.11.01” Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

  BG 2004/016-711.11.01-2.002 „Предприемачеството – инструмент за заетост”

  Проектът е финансиран от Програма ФАР на ЕС

  „Предприемачеството – инструмент за заетост”

   

  За проекта:

  Проект „Предприемачеството - инструмент за заетост” е финансиран от Програма ФАР на ЕС в рамките на Проект BG2004/016-711.11.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.Срокът на изпълнение единадесет месеца. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на Югозападен регион за планиране - област Перник, общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.

  Партньори в изпълнението на проектните дейности са Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Перник, съвместно с „ХИРОН Мениджмънт Консултинг” ООД – София и НМБР – асоцииран партньор..

  Проект „Предприемачеството - инструмент за заетост” е ориентиран към безработни в трудоспособна възраст от Пернишки регион, регистрирани в ДБТ, за повишаване на тяхната предприемаческа активност и адаптивност, свързани с намиране на алтернативна заетост и трудова реализация чрез самонаемане.

  Бенефициентите ще бъдат обучавани 6 месеца по специалност „Сътрудник в малък и среден бизнес”. През този период ще получават стипендия в размер на 90 евро месечно. В края на обучението ще бъдат проведени държавни изпити по теория и практика и издадени свидетелства за професионална квалификация.

  Предприемачите ще могат да се възползват както от пълните услуги на Бизнес инкубатора, така и от отделните му инструменти, като например да получават он -лайн консултации от работещите с тях преподаватели, да използват уникално за страната средство за подпомагане на стартиращи предприятия – Европейския Виртуален Инкубатор, ще им бъде предоставен достъп до схема за финансов лизинг за закупуване на машини и оборудване, помощ и консултации за участие в панаири и изложения, настаняване в Бизнес инкубатор – Перник при преференциални условия и пр.

  Цели на проекта:

  Основната му цел е да стимулира, подготви и подпомогне една специално подбрана група от безработни за стартиране на собствен бизнес. Дейностите по проекта са ориентирани към създаване на стимулираща обучителна и промоционална среда за развитието на частната инициатива и предприемачеството, разкриване на нови работни места и ограничаване на безработицата в региона.

  Конкретните цели на проекта са обучение на безработни в правни знания, основи на пазарната икономика, счетоводство на фирмата, статистика, финанси, бизнес- комуникации, маркетинг и реклама, финансов мениджмънт, управление на фирмата, работа с компютър, предприемачество и дребен бизнес и разработване на бизнес планове за стартиране на собствен бизнес и разкриване на нови работни места.

  Целева група:

  Целевата група, към която е насочен проекта включва:

  ·         Безработни младежи на възраст до 29 г., регистрирани в ДБТ, с минимум средно образование, имащи бизнес идеи и желание за стартиране на собствен бизнес

  ·         Дългосрочно безработни на възраст над 50 г., регистрирани в ДБТ, с минимум средно образование, професионален опит

  ·         Заети, регистрирани в ДБТ, с минимум средно образование, желаещи да сменят своята професия чрез стартиране на собствен бизнес

  Проектът е развит в пет основни дейности:

  o        Подбор и провеждане на обучение

  o        Консултиране при разработване на бизнес план

  o        Помощ при регистрация и стартиране на фирма

  o        Организиране и провеждане на финална конференция на тема: „Предприемачество за конкурентноспособна местна икономика”

  o        Управление на проекта.

  Очаквани резултати от проекта :

  -        Създаване на стимулираща среда за развитие на частната инициатива и предприемачеството;

  -        Намаляване нивото на безработицата, посредством прилагане на различни форми на интервенция за адаптиране на работната сила и повишаване на нейната конкурентноспособност към променящата се икономическа среда;

  -        Обучение в предприемачество на 26 безработни;

  -        Регистриране на минимум 8 фирми;

  -        Разкриване на минимум 10 нови работни места;

  -        Извършени консултации на участниците в проекта в реална и виртуална среда;

  -        Проведена публична защита на най-малко 20 бизнес плана;

  -        Разработени поне 18 реалистични бизнес плана за стартиране на собствен бизнес;

  -        Проведена конференция на тема: „Предприемачество за конкурентноспособна местна икономика”;

  -        Възможност за привличане на финансиране и създаване на контакти с бъдещи клиенти и бизнес- партньори;

  -        Проведени държавни изпити по теория и практика и издаване на свидетелства за професионална квалификация;

  -        Повишаване информираността относно възможностите и политиките за подкрепа на дребния бизнес;

  -        Подобряване комуникацията между предприемачите и организациите, подкрепящи бизнеса;

  -        Положително въздействие върху предприемаческата култура в региона;

  -        Генериране на допълнителни приходи в държавния и местния бюджет и др.

   

   

   

 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov